Bài 3 – Thẻ liên kết trong HTML

lien ket trong html
Rate this post

Liên kết (“neo”) là một đoạn văn bản nhỏ sẽ hướng bạn đến một phần khác trong trang hoặc đến một trang khác. Để tạo liên kết, bạn sẽ cần xác định nơi bạn muốn người dùng được hướng đến khi liên kết được nhấp bằng cách chỉ định hrefthuộc tính.

Ví dụ:

<a href="https://www.google.com">A link to Google</a>

Để tạo liên kết đến một phần khác trong cùng một trang, bạn sẽ cần sử dụng dấu băm cùng với ID phần tử đến nơi bạn muốn trình duyệt nhảy tới. Ví dụ

<a href="#faq">Click here to read the Frequently Asked Questions</p>

ID phần tử được biểu thị bằng id thuộc tính:

<h3 id="faq">Frequently asked questions</h3>
<p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>

Đây là code toàn bộ code của bài học hôm nay. Chúng ta cùng thử chạy nó nhé.

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <h1>My First Page</h1>
    <p>This is my first page.</p>
    <a href="#faq">Nhấp vào để nhảy đến trang Thiết kế web CoPa Vn</a>
 <hr/>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
   <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>
    <h3 id="faq">Thiết kế web CoPa Vn</h3>
    <p>The first rule about fight club is that you do not talk about fight club.</p>
    <p>However, if you do have questions, please e-mail me at foo@bar.com</p>

  </body>
</html>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *